2024-жылдын июнь айына карата Чүй облусунун жер бетиндеги сууларынын сапаты боюнча бюллетени

Гидрохимиялык көрсөткүчтөр боюнча жер бетиндеги суулардын сапатына байкоо Нарын дарыясында, Чүй дарыясында жана анын куймаларында жүргүзүлдү. Бардыгы 29 суу сынамы алынып 34 көрсөткүч боюнча 985 анализ жасалды. Бул көрсөткүчтөр боюнча суунун сапатынын негизги критерийлери балык чарбасынын сууларына таандык булгоочу заттардын ЧДК* мааниси болуп саналат.

Чүй дарыясы Чүй өрөөнүндөгү эң ири суу объекти болуп саналат. Таблицада Чүй дарыясы жана анын эки куймасы – Аламүдүн жана Ала-Арча дарыялары боюнча маалымат келтирилген. Чүй, Аламүдүн жана Ала-Арча дарыяларынын суусунун химиялык курамы табигый факторлордун, адамдын антропогендик иш-аракетинин таасири астында өзгөрөт. Булгоо булактары негизинен ортоңку жана төмөнкү агымдарда жайгашкан. Жүргүзүлгөн анализдердин натыйжасында алынган негизги булгоочу заттардын концентрациялары төмөнкү таблицада келтирилген:

 

Суу сынамы алынган жер

(створ)

Алын-ган датасы

Аныкталуучу компоненттер

Темпера-тура, °С

Илинген заттар,

мг/л

рН

Кычкылтек, мгО2

Жалпы серттүүлүк ммоль/л

БКЗ5, мгО2

Аммоний-дүү азот, мгN/л

Азот нитраты, мгN

-

-

ЧДК*

6,5-8,5

ЧДК*

кышы ≥4,

жайы ≥6

-

ЧДК*

3 мгО2

ЧДК*

0,4 мгN/л

ЧДК*

9 мгN

1.

Чүй д. – Боролдой көпүрөсү, 0,01км көпүрөдөн жогору;

11.06.24

16,8

142,8

8,50

8,17

3,69

0,66

0,026

0,67

2.

Чүй д. – Токмок ш., 1км шаардан жогору;

11.06.24

17,8

101,2

8,43

8,29

3,71

0,66

0,049

1,16

3.

Чүй д. – Токмок ш., 0,5км шаардан төмөн;

11.06.24

17,1

126,4

8,40

8,12

3,33

0,74

0,090

1,29

4.

Чүй д. – Милянфан а., 2,5км N17 дренаждык коллектор-дон жогору;

11.06.24

19,9

45,6

8,63

9,81

3,57

1,43

0,020

1,56

5.

Чүй д. – Милянфан а., 1,5км N17 дренаждык коллектор-дон төмөң;

11.06.24

20,9

59,6

8,36

8,05

4,05

0,86

0,028

1,97

6.

Чүй д. – Васильевка а.,

0,5км айылдан жогору;

12.06.24

19,2

42,0

8,49

11,14

4,45

1,19

0,015

1,82

7.

Чүй д. – Васильевка а.,

0,3км айылдан төмөн;

12.06.24

19,4

48,4

8,51

11,18

4,24

2,94

0,064

3,93

8.

Чүй д. –Нижне-Чуйский а., 0,5км айылдан жогору;

12.06.24

21,4

64,0

8,22

8,43

5,48

1,47

0,028

2,20

9.

Чүй д. –Нижне-Чуйский а., 0,7км айылдан төмөн;

12.06.24

21,5

60,0

8,19

8,12

5,00

1,34

0,021

2,26

10.

Аламүдүн д. – Бишкек ш., 2км шаардан төмөн;

13.06.24

18,8

36,4

8,41

9,44

4,52

1,66

0,027

4,90

11.

Ала Арча д. – Бишкек ш., 1км шаардан төмөн;

13.06.24

19,8

47,6

8,18

8,62

6,43

2,78

0,270

4,15

 

* Суунун курамындагы заттардын чектүү деңгээлдеги концентрациясы (ЧДК) – заттын суудагы концентрациясы, андан көп болсо суу тийиштүү пайдалануу үчүн жараксыз болот (ГОСТ 27065-86).